برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هومن پورعسکری

هومن پورعسکری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جمع صحیح این کلمه "اعانات" است. ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

2 "علی رغم" صحیح است. به "علی رغم" مراجعه کنید. ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

3 وهومنه، وهمن،بهمن و هومن یکی هستند.
معنی: نیکو، نیک سرشت، مرد نیک، نیک اندیش، منش نیک.
نام یکی از سرداران افراسیاب در شاهنامه.
در آیین زرتشت ...
١٣٩٨/٠٩/١٠
|

4 وهومنه، وهمن،بهمن و هومن از یک ریشه هستند.
معنی: نیکو، نیک سرشت، مرد نیک، نیک اندیش، منش نیک.
نام یکی از سرداران افراسیاب در شاهنامه.
در آیی ...
١٣٩٧/٠٥/١١
|