برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

صدرا ناصری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مهارتهای گفتاری ١٣٩٧/١١/٢٤
|

2 وفق دادن ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

3 جور شدن با ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

4 سبقت گرفتن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

5 طفره رفتن ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|