برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سیدمهدی حسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عمق سنجی
اندازه گیری عمق دریا برای بدست آوردن خصوصیات هیدرولیکی (مهندسی دریا، سواحل، بنادر و سازه های دریایی offshore)
١٣٩٨/١١/٠٧
|

2 اشتباه، به اشتباه، به روش نامناسب ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

3 لنگه نداره(اصطلاح) ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|