برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین سرلکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 طرح کشمکش، مطرح کردن ادعا و مدعی چیزی بودن ١٣٩٩/٠٤/١٠
|