برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احسان جهروتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تلویحاً- به صورت تلویحی گفتن. صریح نگفتن چیزی

The colonel was about to say something noncommittal
سرهنگ وبر میخواست تلویحی چیزی را بگوید
١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

2 اخلاف ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

3 اولیه ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

4 مادر سالار ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

5 زورگو ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

6 شوریدن
temperamental youths chafing against the dictates of society
جوانان یاغی که علیه استبداد اجتماعی می شوریدند
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

7 تصویر ذهنی شخصی

sb’s cast of mind
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

8 روشن کردن موتور

Three important revolutions shaped the course of history: the Cognitive Revolution kick-started history about 70,000 years ago ...
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

9 دفتر اشیای گمشده ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

10 ی جای کار میلنگه ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

11 سرویس مدرسه ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

12 دخل مغازه ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

13 to sing musical notes correctly

طبق ریتم خواندن
فالش نخواندن
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

14 (a decision (informal

تصمیم، انتخاب

It’s your call
تصیم خودته
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

15 به آتش کشیدن یا به آتش کشیده شدن ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

16 If you handle a particular area of work, you have responsibility for it

مدیریت کردن

The case is being handled by a top lawyer.
The f ...
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

17 as a result of something ١٣٩٨/٠١/٢١
|

18 someone in an organization who tells customers or people with questions which people in the organization should be able to help them
اطلاعات- از م ...
١٣٩٨/٠١/٢١
|

19 تو خوبی!

بیشتر این اصلاح این روزه به صورت طعنه دار(sarcastic) استفاده میشه که در فارسی معمولا از اصلاح: تو خوبی، تو صندلی جلو بشین میشه ازش اس ...
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

20 وادار شدن به ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

21 a situation in which people no longer believe that a government or an economic system is working properly, and will no longer support it or work with ... ١٣٩٧/١٢/٢١
|

22 Straight fire is a slang term that refers to something really awesome or cool
خیلی باحال، خیلی عالی
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

23 informal: very attractive, good, impressive etc
خفن
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

24 پی پردن ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

25 If a place is swarming with people, it is full of people moving about in a busy way.
(Within minutes the area was swarming with officers who began ...
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

26 If you elevate something to a higher status, you consider it to be better or more important than it really is.
(Don't elevate your superiors to su ...
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

27 ناخوشایند ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

28 مبتکرانه ١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

29 رسیدن به کاری (to continue doing something)
برای مثال :
Be quiet and get on with your work!
ساکت باش و به کارت برس
Jane got on with her w ...
١٣٩٦/١٠/١٩
|

30 نظاره گر ١٣٩٦/١٠/١٧
|

31 نظاره گر بودن ١٣٩٦/١٠/١٧
|

32 بدبختی ١٣٩٦/١٠/١٧
|

33 (از ) اولش ١٣٩٦/١٠/١٦
|

34 معلوم کردن (هدف،برنامه)-در نظر داشتن ١٣٩٦/١٠/١٦
|

35 بازار محلی-بازار محله ١٣٩٦/١٠/١٣
|

36 موعد مقرر-موعد پرداخت ١٣٩٦/١٠/١٣
|

37 از دور رقابت خارج شدن ١٣٩٦/١٠/١٢
|

38 چپاول-تاراج ١٣٩٦/١٠/١١
|

39 سَر زدن ١٣٩٦/١٠/٠٥
|

40 برقراری تماس مجدد
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

41 زنده کردن خاطرات ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

42 ردیف شدن اوضاع ١٣٩٦/١٠/٠٣
|

43 تست های غربالگری ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

44 تجویز دارو کردن ١٣٩٦/٠٩/٢٠
|