برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ایمان مصطفائی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مشکل یا مسئله کوچک

شی تیز
١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

2 در برنامه نویسی یا متون کامپیوتری
Struct
...
١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

3 در برنامه نویسی یا متون کامپیوتری
Struct
...
١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

4 a particular feature or detail
a particular aspect or detail of something

for exp
in this respect ....
از این جهت .....
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

5 فروتن , شکست نفسی کردن
بعضی اوقات عاجز نیز معنی میدهد
It does exactly what you tell it to do,
and that can be most humbling
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

6 در معرض فروش گذاشته شدن
The software is due to ship next month
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

7 به طور خلاصه
مختصرا
مختصر
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

8 مسئول , عهده دار
Responsible to god = مسئول نزد خدا
در برخی از متون علت نیز معنی میدهد
Severe cold was responsible for their defeat
س ...
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

9 اگر با time بیاید به معنی "وقت معین " است
در غیر این صورت بیان کردن اظهار کردن
to stated one's opinion = اظهار عقیده کردن
١٣٩٧/٠٨/٢١
|