برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

invisible_homo

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فهمیدن، درک کردن، فرا گرفتن ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

2 با توجه ب مفهوم جمله میتونه معانی متفاوتی داشته باوشه، مثل ظریف،خوش اندام، یا خوشمزه، دلپذیر ،،،، ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

3 يني کسي ک جادو ميکنه جادوگر يا شعبده باز ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

4 مشنگ شدن تو حال خود نبودن، بعد استفاده مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا گل ... ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|