برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جلال نجاریزدی

جلال نجاریزدی مترجم زبان انگلیسی 1984
I fall in love with you too

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 SYN
announced
اعلام شده
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

2 خلف وعده ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

3 اغراق کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

4 منت گذاشتن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

5 تدلیس، خیانت، نارو ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

6 تیول یا انعام ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

7 کشتزار ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

8 ترجمه آزاد ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

9 موثر، سودمند ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

10 غیر قابل فهم ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

11 ارزیابی مجدد ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

12 روزی ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

13 زبان شناسی:
گشتار
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

14 نقطه مقابل ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

15 تفسیر دوباره ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

16 در تحلیل مقابله ای به معنای "ادغام" است. ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

17 بومی ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

18 Speaking two dialects
به افرادی که به دو گویش صحبت می کنند گفته می شود.
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

19 استفاده اشتباه از یک کلمه بجای کلمه ایی دیگر به دلیل شباهت تلفظی آنها به یکدیگر. ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

20 اصل بقای اصلح ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

21 راحت باش ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

22 1. سوتی دادن
2. زیادی حرف نزن
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

23 همنام
به واژه هایی گفته میشود که شکل گفتار و نوشتار آن یکسان باشد، ولی معنای کاملا متفاوتی داشته باشد.
مانند کلمه pupil که هم به معنای مردمک چش ...
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

24 فعل دوگذرا، فعل دو مفعوله ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

25 فعل دوگذرا، فعل دو مفعوله ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

26 طبیعی سازی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

27 زبان شناسی:
بیگانه سازی
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

28 ترجمه شفاهی یک اثر مکتوب ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

29 SYN
self-translation
وقتی مترجم اثر خود را دوباره ترجمه می کند
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

30 یکسان سازی فرهنگی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

31 مدلول ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

32 نظام زبانی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

33 زبان شناسی:
گفتار فردی
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

34 قوانین بیان واجی تکواژها ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

35 هنگامیکه با استفاده از معانی مختلف یک کلمه، یک شوخی بسازیم. ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

36 آواشناسی تولیدی ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

37 تکواژ وابسته ١٣٩٩/٠١/٣١
|

38 فرایند حذف ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

39 هم مخرج بودن ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

40 قواعد واج آرایی ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

41 منتقدان ١٣٩٩/٠١/١٦
|

42 در مقام مقایسه ١٣٩٩/٠١/١٤
|

43 جبر زبانی ١٣٩٩/٠١/١٤
|

44 عقل سلیم ١٣٩٩/٠١/١٤
|

45 عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

اگر خدا بخواهد چه بسا دردسرها و توطئه ها و دشمنی ها به دست خود دشمن موجب خیر و برکت می گردند.
١٣٩٩/٠١/١٢
|

46 خودآگاهی ١٣٩٩/٠١/١١
|

47 در کانتکست های مختلف یکی از معانی زیر رو میده👇
1. ظاهر زندگی دیگران را دیدن (این ظاهر قضیه است که خوبه باطن قضیه چیز دیگریست).
2. قضاوت از روی ...
١٣٩٩/٠١/١٠
|

48 انگلیسی آمریکایی آفریقایی
African American English
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

49 زبان عامیانه ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

50 اطلس زبان شناسی، نقشه گویشوران زبان های گوناگون ١٣٩٨/١٢/٢٦
|