برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جلال نجاریزدی

جلال نجاریزدی مترجم زبان انگلیسی 1984
I fall in love with you too

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 SYN
almost or approximately
تقریبا
١٣٩٨/٠٤/١١
|

202 صبح زود, آفتاب نزده ١٣٩٨/٠٤/١١
|

203 بابا اعتماد به نفس ١٣٩٨/٠٤/١١
|

204 A short distance
نزدیک
١٣٩٨/٠٤/١١
|

205 SYN
duck soup
مثل آب خوردن
١٣٩٨/٠٤/١١
|

206 SYN
be meant to do sth
کاری را بخاطر اینکه مسئول انجام آن کاری باید انجام بدی, ملزم بودن
١٣٩٨/٠٤/١١
|

207 SYN
be meant to do sth
کاری را بخاطر اینکه مسئول انجام آن کاری باید انجام بدی, ملزم بودن
١٣٩٨/٠٤/١١
|

208 Change your decision or opinion about sth
تصمیم یا نظر خود را درباره چیزی تغییر دادن
١٣٩٨/٠٤/١١
|

209 بهره بردن, استفاده کردن ١٣٩٨/٠٤/١١
|

210 مردن ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

211 خیلی سریع و با تلاش فراوان ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

212 خیلی سریع و با تلاش فراوان ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

213 سرزده ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

214 فرهنگ مقید ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

215 فرهنگ پذیرنده ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

216 Honor culture
فرهنگ عزت آبرو شرف
مثل فرهنگ ترک ها , عرب ها
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

217 Dignity culture
فرهنگ شان و منزلت(هر کسی چه شانی دارد در جامعه)
مثل فرهنگ آمریکا
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

218 راه اندازی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

219 ریسک پذیری ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

220 بلاتکلیفی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

221 خارج از حوزه زبان شناسی,فراتر از حوزه زبان شناسی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

222 قابل یادگیری ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

223 اصلاح کردن, تصفیه و تزکیه کردن ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

224 Glory ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

225 فردی که لب به مشروب نمی زند ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

226 فردی که لب به مشروب نمی زند ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

227 چیزی را کرایه کردن ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

228 قطار فشنگ ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

229 واحه ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

230 ناخوانا,خرچنگ قورباغه(در مهاوره),مخدوش
١٣٩٨/٠٣/١٩
|

231 ترجمه از راه دور ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

232 مبالغه کردن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

233 تو افساید هستی توپ میاد توپ را نمی گیری ولش می کنی به یک نفر دیگر برسد یا کلا برود و این خطا نیست. ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|