برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مسعود حسنی

تمامی ترجمه های پیشنهادی برگرفته از آخرین نسخه ی دیکشنری آنلاین کمبریج Learner Dictionary است که در گوگل ترنسلیت و سایر مراجع به آنها اشاره ای نشده و یا معنی دورتری داشته اند.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اجحاف کردن در حقِ ١٣٩٧/٠١/٢٣
|

2 تعویض نوبت ردن با ١٣٩٧/٠١/٢٣
|