برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کاظم بلوچی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 روستایک سفتک روستایی است فاقد هرگونه امکانات از قبیل جاده خانه بهداشت وارکرافت
١٣٩٩/٠١/٢١
|