برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد رضا کاملان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دستکاری ماهرانه ای کرد ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

2 اشخاصی با نفوذ یا قدرتمند تلقی یا تصور می شوند ١٣٩٩/٠٢/١٧
|