برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خبات علیزاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به منظور ، برای ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|