برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کیمیا ابراهیمی

کیمیا ابراهیمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 صدای قلب مریض ١٣٩٨/١١/٢٥
|

2 treat badly/بد رفتاری ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

3 بی رحم/ کینه ای ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

4 ترک کردن/ رها کردن ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

5 برگشته / واژگون شده ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

6 مشخص ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

7 فعلی ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

8 مسلط ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

9 زنانه سازی ١٣٩٨/٠٧/١٧
|