برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کوهیار عابدینی نسب

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 توپک

به افزار کوچک اشاره‌ای در رایانه که به‌وسیله آن می‌توان مکان‌نما را بر روی صفحه جابجا کرد توپک گفته می‌شود. توپک را می‌توان با انگشتان یا ...
١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

2 میم (به انگلیسی: meme) یا مِم (به فرانسوی: m�me) ایده، رفتار یا روشی است که از طریق فرهنگ از فردی به فرد دیگر منتشر می‌شود.
meme complex یا memepl ...
١٣٩٧/١١/١٠
|

3 نامتعارف ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

4 در کلیت خودش ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

5 کالبد اثیری ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

6 منفجر کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

7 پیام‌رسان عصبی ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

8 فنتیل‌آمین
ویکیپدیا: فنتیل‌آمین (انگلیسی: Phenethylamine) یک محرک طبیعی است. این ماده یک آلکالوئید مونو آمین در بدن انسان و سیستم عصبی است.
١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

9 برآمده، متورم ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

10 همکار ١٣٩٧/٠٣/١٥
|

11 وقفه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

12 مخلص کلام ١٣٩٧/٠١/٣١
|

13 کلنجار رفتن ١٣٩٦/١٢/٢٢
|

14 واسطه روحی ١٣٩٦/١٢/٢١
|

15 روح گروی
اصالت روح
روح باوری
١٣٩٦/١٢/٢١
|

16 دورنورد ١٣٩٦/١٢/٢١
|

17 فلسفه: علت متقدم ١٣٩٦/١٢/٢١
|

18 در آیین هندو �آتمن� همان خود حقیقی و حقیقت وجودی ادراک کننده است.
در اوپانیشاد چنین می‌آید: �تو بیننده بینایی را نمی‌توانی دید، شنونده شنوایی را ...
١٣٩٦/١٢/٢١
|

19 از شر چیزی خلاص شدن ١٣٩٦/١٢/٢٠
|

20 فلسفه: پیشینی، آپریوری ١٣٩٦/١٢/٢٠
|

21 پراکنده ١٣٩٦/١٢/١٩
|

22 شکل گرفتن ١٣٩٦/١٢/١٩
|

23 جای خالی چیزی را پر کردن ١٣٩٦/١٢/١٩
|

24 نیمه هوشیار
نیمه خودآگاه
١٣٩٦/١٢/١٨
|

25 به ضرر
با نادیده گرفتن
١٣٩٦/١٢/١٨
|

26 غیرقابل اعتماد ١٣٩٦/١٢/١٨
|

27 علم حضوری ١٣٩٦/١٢/١٨
|

28 پندار
پندار پوچ
خطای ادراک
پندار فریب آمیز
فرانموده
١٣٩٦/١٢/١٨
|

29 هم ردیف بودن
هم ردیف شدن
١٣٩٦/١٢/١٦
|

30 پروکسیما قنطروس ١٣٩٦/١٢/١٦
|

31 شوکه کردن ١٣٩٦/١٢/١٦
|

32 فروکاهش
تحویل به اجزا
١٣٩٦/١٢/١٦
|

33 پیش‌نویس‌های چندگانه آگاهی
(نظریه ای در رابطه با حس خودآگاهی)
١٣٩٦/١٢/١٤
|

34 عصب زیست شناسی ١٣٩٦/١٢/١٤
|

35 عصب زیست شناس ١٣٩٦/١٢/١٤
|

36 راندن ١٣٩٦/١٢/١٤
|

37 فلسفه متعارف ١٣٩٦/١٢/١٤
|

38 همدوسی کوآنتومی ١٣٩٦/١٢/١٤
|

39 ریزلوله ١٣٩٦/١٢/١٤
|

40 فلسفه: نظریۀ عمل متقابل ١٣٩٦/١٢/١٤
|

41 سازگار شدن ١٣٩٦/١٢/١٣
|

42 جایگزین کردن ١٣٩٦/١٢/١٣
|

43 متناقض نما، پارادخش ١٣٩٦/١٢/٠٩
|