برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کوشش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 متغیرها
متضاد invariants به معنی نامتغیرها
١٣٩٧/٠٥/١٧
|

2 حدس متقابل، در مقابل یک حدس حدس دیگری زدن ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

3 فراتر رفتن از، درگذشتن از ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

4 به طور قطعی، بی چون و چرا ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

5 به گونهای کشفی، به گونه ای ابتکاری، به صورت ذهنی ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

6 وابسته به ژانر، محدود به ژانر ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

7 به شکلی نظام مند ، به صورت قااعده مند ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

8 به طور گذرا ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

9 داستان منثور ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

10 اداها (اساطیر اسکاندیناویایی) ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

11 سلوک زائر (نام اثری از اسکات) ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

12 بلندی های بادگیر (اثر امیلی برونته) ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

13 بی جا، بی ربط ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

14 هم زمانی
متضاد diachrony : درزمانی
١٣٩٧/٠٥/١٢
|

15 درزمانی ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

16 آگاه ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

17 بی اساس ١٣٩٧/٠٥/١١
|

18 استمرار، پیشرفت ١٣٩٧/٠٥/١١
|

19 روکش کردن
١٣٩٧/٠٥/١٠
|

20 تقریباً دقیق ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

21 قابل تشخیص ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

22 قدم بازپس نهادن، بازگشتن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

23 جیزه (شهری در نزدیکی قاهره که اهرام سه گانه و مجسمة ابوالهول در نزدیکی آن قرار دارند) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

24 در نتیجه ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

25 برآمدن، معلوم شدن ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

26 همگام سازی ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

27 در واقع، در حقیقت، در نتیجه ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

28 آنچه از پیش درباب آن توافق شده است؛ از پیش موافق شده. ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

29 بازگردانیدن ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

30 تلاشگر، مسئولیت پذیر ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

31 فرضی ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

32 با توجه به ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

33 حالتی از ماده در دما و چگالی بالا ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

34 موجودات بی مرگ در آیین دوگون ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

35 بارورسازی ١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

36 در پیروی از، در تعقیبِ، به دنبالِ ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

37 مستمر ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

38 فراهم سازی ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

39 آسان سازی ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

40 جسارت بخشی ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

41 خودسازگاری، خودهمسانی ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

42 غیرمقلدانه، بی تعصب، به دور از تعصب، غیرمتصبانه، غیر عادی ف غیرمعمول ١٣٩٧/٠٤/١٨
|