برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Kosar zohari

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 محکم گرفتن،چسبیدن ١٣٩٨/٠١/١١
|

2 آدم شیاد،پیچ،خم،انحنا،کلاهبردار ١٣٩٨/٠١/١١
|

3 نابهنجار،غیرعادی،غیرمعمول ١٣٩٨/٠١/١١
|

4 صومعه،دیر،رهبانگاه ١٣٩٨/٠١/١١
|

5 با قاعده،منظم،دارای قاعده،منظبط ١٣٩٨/٠١/١١
|

6 هنر،طرح،نقاشی،معماری ١٣٩٨/٠١/١١
|

7 ناتمام گذاشتن،به نتیجه نرساندن،خاتمه نیافتن ١٣٩٨/٠١/١١
|