برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کورش غنیون

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گنجاندن ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

2 اکثر قریب به اتفاق ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

3 فروش‌افزایی ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

4 با وجودِ...
(for all her faults
با وجودِ همۀ اشتباهاتش)
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

5 در بر گرفتن ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

6 ارج ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

7 تیر آخر ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

8 مشخصه ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

9 فاقد جهت گیری ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

10 لاپوشونی ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

11 تخدیر ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

12 به حساب آمدن ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

13 کِش رفتن ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

14 هدفمند ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

15 برنامۀ آموزش فردی ١٣٩٨/٠٨/١٠
|