انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

لادن فخر سعادت

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 organizing سامان دهنده
نظام بخش
نظم دهنده
سازمان بخش
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

2 and then متعاقباً
دیری نگذشت که ...
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

3 Involvement پرداختن
مشارکت
سهیم شدن
دخیل شدن
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

4 If anything به هر تقدیر
علی ایحال
در هر صورت
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

5 exalted رفیع
منیع
فخیم
بلندپایه
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

6 soon after مدتی از .... نگذشته بود که ...
بی درنگ پس از ...
١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

7 well deserved کاملاً شایسته و بحق ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

8 even as همین که
درست همان موقعی که
به محض اینکه
درست همانگونه که
١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

9 avoidant کناره گیر ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

10 reorientation جهت گیری جدید ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

11 Non Denominational غیر فرقه ای ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

12 till the very end تا دم آخر
تا ته ته
تا آخر آخر
١٣٩٨/٠٣/١٨
|

13 co present همنشین ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

14 riskable خطرپذیر
خطرکردنی
١٣٩٨/٠٣/١٣
|

15 move away دوری گزیدن ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

16 holding fast پایبند ماندن ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

17 tried and true محک خورده

از بوته آزمون سربلند ببیرون آمده
١٣٩٨/٠٣/١١
|

18 in god's hands در دستان خدا = قدرت خدا ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

19 what then اما بعد، .... ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

20 peer review ارزیابی دقیق کارشناسان ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

21 Until recently تا کمی پیش از این ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

22 unadaptive انعطاف ناپذیر ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

23 microanalytical تحلیل خرد ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

24 unreceptivity نفهمی
کند جنبیدن
نگرفتن
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

25 value laden گرانبار از ارزش، ارزش‌بار ١٣٩٧/١٠/١٨
|