برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کشاورز

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1
پافشاری
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

2 کار هنرمندانه - دستاورد شگرف - ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

3 سوق دهنده ١٣٩٨/٠٤/٠٧
|

4 عامل- محرک -شم -حس ١٣٩٨/٠٤/٠٧
|