برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

م.بختیاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عشق فنی کاری ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

2 خنگ ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

3 صحه گذاری ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

4 گسسته شده ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

5 [مکانیک] مِش،مِش بندی ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

6 [مکانیک] مِش زنی ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

7 در خود جای دادن ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

8 مشخصه بندی ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

9 [مکانیک] رینگ فشاری ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|