برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

م.ج.رکنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 معنی آدینه:روز بزرگداشت وتزیین و آمادگی پذیرش در استقبالی به شادی (آدین)،کنایه از دوران کنونی پس از شش دوره تکاملی خلقت ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

2 شهر هاومكان های که به سبب سستی وغفلت مردمانش(فكة)براثرخوشی ها ولذتهای(تفكه)ناروا نابود شده وبرباد رفتند،اشاره به قوم لوط ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

3 شهر هاومكان های که به سبب سستی وغفلت مردمانش(فكة)براثرخوشی ها ولذتهای(تفكه)ناروا نابود شده وبرباد رفتند،اشاره به قوم لوط ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

4 سرمد درمعنی همان سر آمد است در پایان این دنیای فانی( الی یوم القیامه )وسپس دوران ابد مدت قیامت.پس دایم وهمبشگی را معنی نمی دهد ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

5 مان،بطور کلی نشان درچارچوب انحصاری وهدفمنداست درایستایی وفراگیری مورد نظر.(خانه )مان،(سازه)مان ،(آس)مان،(زای)مان،... ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

6 ثری:زیر بنا وبنیان وجود .وثریا به تمامیت آمده بنا.تحت الثری در پس پرده آفرینش آن ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

7 ریز گردهای جاندار یابیجان که باعث بیماری یا ویرانی شوند. چون باکتریها یا ویروسهاویاشن ریزه ها ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

8 میتواند هجوم باکتری های خارجی وبیماریزاوکشنده باشد که همچون اثرات برخورد شنریزه هابرپوست اثرگذار باشد ومثلا ایجاد حصبه کند.طوفان ریز گرد جاندار ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

9 حیض در معنی بشری برون رفت وخلاصی از ناپاکیها درمقطع واجل معین خود می شود به کمک خون شوینده.ونه بمعنی در پاکی ویاناپاکی ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

10 حی بالذات،فقط در حی القیوم ،واستواری مطلق بی مبداء ،در نمودی حیات نام برای بشر،میتواندبیان معنی کند.وکلا. اصطلاح درستی بنظر نمی آید .چون ذات خود مرج ... ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|