برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مائده مدرسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مدرسه طلاب ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

2 نوچه ها ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

3 ضعیف ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

4 ناتوان ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

5 کسی که مورد ظلم قرار گرفته ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

6 سربلند ، ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

7 مفتخر ١٣٩٧/١٠/٢٨
|