برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در مراحل رفتار جنسی که اخرین مرحله فرونشینی است برای بیان مرحله فرونشینی در کتب روان شناسی مثل کتاب روان پرستاری دکتر کوشان از این اصطلاح استفاده ش ... ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

2 حداکثر ١٣٩٩/٠١/١١
|

3 هردو چشم ١٣٩٨/١١/١٤
|

4 بهبود دهنده ١٣٩٨/١١/٠١
|

5 خشمگین ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

6 خانواده رضاعی ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

7 عصبی ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

8 لرزش ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

9 پیدایش موهای عانه دربلوغ ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

10 تمثیلی ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

11 کف پا ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

12 تقویت ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

13 ناپایدار ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

14 حجامت ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

15 مستعد ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

16 قطع عصب ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

17 پارگی در ارتوپدی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

18 نیمه در رفتگی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

19 تیغه(لایه) ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

20 حرکت تند وناگهانی وغیر ارادی رشته های عضلانی ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

21 متراکم درپزشکی ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

22 ترکیبات ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

23 تغذیه مصنوعی ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

24 دوجانبه ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

25 طبیعی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

26 سرطان عضلات اسکلتی ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|