برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدیه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 This milk is boiling over
شیر سررفتن
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

2 تابوت ١٣٩٩/٠١/١٢
|

3 I like that better.
١٣٩٨/١٢/٢٢
|

4 That's too late for me.
خیلی دیروقت است
١٣٩٨/١٢/٢٢
|

5 برای بیان نظریه عقیده شخصی خودمون شخصی ١٣٩٨/١٢/٠٢
|