برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهناز فرجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سر ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

2 (پزشکی) غضروف جانبی ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

3 (پزشکی) زاویه سپتال خلفی ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

4 (پزشکی) زاویه سپتال قدامی ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

5 (پزشکی) اینفراتیپ لوبول ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

6 (پزشکی) سوپراتیپ ( نقطه بالای نوک بینی) ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

7 (پزشکی) قیچی کانورس ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

8 (پزشکی) جدا کننده فریر ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

9 همایندی ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

10 هموسیستینوری یک اختلال ارثی است که در آن بدن توانایی پردازش مناسب واحدهای ساختاری پروتئینی ( اسیدهای آمینه ) خاصی را ندارد. ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

11 بیماری الکاپتونوریا یا ادرار سیاه ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

12 مدولاسیون الوستریک ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

13 ظاهری (پروتز) ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

14 دستگاه داوطلبانه باز شونده (پروتز دست) ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

15 دستگاه داوطلبانه بسته شونده ١٣٩٩/٠٣/٣١
|