برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهتاب

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 🚦چراغ ترافيك يا وانتمائي رانندگي كه در چهار راه ها كار گذاشته ميشود. ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

2 💰سكه ١٣٩٨/٠٥/١٥
|