برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Kazemi

Kazemi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مانع ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

2 گرفتن
تهیه کردن
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

3 منو مسخره نکن ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

4 به روی چشم حتما ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

5 آشفته ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

6 خوابای خوب ببینی ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

7 در عوض ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

8 ی دختر سانتال مانتال یاهمون خوشگل و جذاب ١٣٩٨/١٢/١٩
|

9 دختر جداب .سانتا مانتال ١٣٩٨/١٢/١٩
|