برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مجید پیامنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فهرست ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

2 شرایط خلاء ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

3 صفحه برخورد باید سوراخ شود (مربوط به مبدل و راکتور در مکانیک صنعتی ) ١٣٩٨/١٢/٢٤
|