برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابراهیمی پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آمیختن
درآمیختن
درهم آمیختن

a soft drink has been spiked with alcohol
یک نوشیدنی بدون الکل با یک نوشیدنی الکلی در هم آمیخته شده است.
١٣٩٨/١٠/٠١
|

2 کارویژه ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

3 خواست آزاد
آزادی
دست باز (ِDast e baaz)
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

4 استوار بر
پشتگرم به
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

5 گود
ژرف
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

6 منطق به معنی � علم منطق� همان �دانش درست اندیشی� است.
واژگان زیر با زبان روز مردم آشنایی بیشتر دارد:
درست اندیشی
برهان
پروهان
واژگان ...
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

7 باور استوار
باور درونی
باور ژرف
باورمندی
باورمند بودن
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

8 باور
باور قلبی
باور درونی
باورمند بودن
باورمندی
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|