برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شهرام محمودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در هوا قاپیدن ١٣٩٧/١١/١٤
|