برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مریم هادیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شیرجه ١٣٩٨/٠١/١٠
|

2 If I stay alive
اگر زنده باشم
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

3 تمبر ١٣٩٧/١٠/١٧
|

4 spicy foods
غذاهای تند
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

5 اسم یک نوع غذای مکزیکی ١٣٩٧/٠٧/١٩
|