برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مریم طوفان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در نظر گرفته شدن برای یک کار خاص ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

2 دراز کشیدن ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

3 پول خرد، ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

4 چیزی که سر جاش نباشه- مثلا رو زمین افتاده باشه ١٣٩٧/٠٤/٢٨
|