برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرضیه شیروانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 داشتن تجربه از چیزی نا خوشایند ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

2 خیلی خوب خوابیدن
Sleep very well
Opp: sleep badly
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

3 ماندن در رختخواب بیش از حد نرمال و معمولی ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

4 خواب سبک
Opp of fast sleep
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

5 لباس خواب زنانه. پیراهن مخصوص خواب ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|