برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مسعود.ه.ز

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اصطلاح معرف(ضرب)سازهای پوستی کوبه ای آفریقا(هسته اولیه جاز):..به استناد شواهد کتبی مدلل می گردد که تام تام هایی شبیه تام تام های آفریقا بصورت تغییر ش ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

2 سبب انجام ندادن کاری را مهیا کردن،سلب انگیزه ١٣٩٨/١٢/٠١
|

3 شوق کاری را برانگیختن ١٣٩٨/١٢/٠١
|

4 تجزیه و ترکیب ١٣٩٨/١٢/٠١
|

5 یک جمله موسیقی از نت زیر به بم(یا از بم به زیر) و بر عکس که حاصل آهنگ موزن باشد چیزی که در قطعات مو سیقی محور پیرایش اثر است- آهنگ ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

6 سیر شناختی با عزیمت از عینت آن به کمک مفاهیم، استعارات و ایهامات ذهن وگمان ١٣٩٨/١١/٢٩
|

7 Kindly yoursنامه نگاری:در آ خر نوشته نامه بجای خداحافظی برابر معنای دوستدارت(یا دوست دار تو) ١٣٩٨/١١/٢٩
|

8 مکاتبات آخر مکتوب نامه معادل دوستدار یا دوست دار تو ١٣٩٨/١١/٢٩
|

9 (نظریه،تئوری)در نیمه دوم قرن بیستم در جرائد مصطلح شده بود. به عنوان مفهوم القایی استفاده دارد.اتفاقی و یا رویدادی که گاهی(و یا در برنامه ریزی خاصی)من ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

10 مرامنامه،قطعنامه ١٣٩٨/١١/٢٥
|

11 حجاب مستور،پرده ناپیدا،ابهامات،ناشناخته ها،دست نیافتنی ها ١٣٩٨/١١/٢٤
|

12 بافت زمینه ١٣٩٨/١١/١٧
|

13 بگو و مگو-یکی به دو-مشاجره لفظی ١٣٩٨/١١/١٦
|

14 اصالت ایده(فکر،اندیشه،ذهن و تصور است) به عین نقش درجه دوم میدهد و به باور های فرهنگی و مذهبی اولویت میدهد.چون در کارزار رویارویی فلسفی رقیب منسجم(در ... ١٣٩٨/١١/١٥
|

15 (..هر گاه بر اثر تکرار و ممارست در نفس رسوخ یابد و بطئی الزوال شود و ملکه و عادت و خلق می گردد،...ملکه شدن:در یاد ماندن،....)فرهنگ دهخدا ١٣٩٨/١١/١٤
|

16 Mind replacement ١٣٩٨/١١/١٣
|

17 صفات پسندیده،خصائل نیکو،اخلاق متعالی ١٣٩٨/١١/١٣
|

18 بر ذهن نقش بستن مثل حک شدن ١٣٩٨/١١/١٣
|

19 مضمون فکری ١٣٩٨/١١/٠٤
|

20 مرحله ايی از روند ترک اعتیاد و سوء مصرف مواد(شیمیایی و دارویی) ١٣٩٨/١١/٠٣
|

21 برق متناوب(Alternating Currentg)جریانی که یکسره مستقیم و پیوسته نیست.مقدار آن کم و زیاد(از یک حداکثر به حداقل) نوسان می کند.به میزان تواتر که یک مشخ ... ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

22 راه فکری مشخص-طریقه-آیین-مسلک-مشرب(فکری)-نظم و دستگاه سنجیده و هماهنگ ودر یک راستای فکری-رویه-آرایش فکری-همچنین اسلوب-مکتب فکری-مدرسه فکری-جهان بینی- ... ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

23 آراستن،آراستگی،چیدمان ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

24 آرایش،آراییدن-آراستگی-چینش ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

25 بارور ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

26 (کنایه از)امید به زندگی ١٣٩٨/١٠/١٩
|

27 انتقال شفاهی با جزئیات و برای حفظ مستندی به شخص دیگری-نقل ماندگار ١٣٩٨/١٠/١٢
|

28 موسیقی مردم پسند احساسی(زودگذر) و بازاری مثل تصنیف و ترانه ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

29 درام زندگی واقعی که از حیث تسلسل وقایع متناقض احیانا مضحک دوزخی می نماید ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

30 تحلیل دور از ذهن معمول (و با زاویه) انحرافی و خنده دار(از حیث سادگی) واقعیت ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

31 آلیاژ ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

32 جمع آرا و شق(های)فکری-جمع مکانیکی آرا ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

33 دیرباز ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

34 جزوه(مکتوب) ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

35 (خوشنویسی از قدیم)انحنا-خمیدگی حروف وقتی خط ممتد نباشد-قسمتی از قوس یا کمان. ١٣٩٨/١٠/٠١
|

36 سرلوحه(اقدامات)،هدف دراز مدت راهبردی-شعار (مختصر و رسا و عملی)مانند لوگو و نام از ملزومات هر شرکت پیگیر و موفق است.هر نهاد سیاسی،اجتماعی..از این منظ ... ١٣٩٨/١٠/٠١
|

37 قشری-دگماتیک ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

38 ذیل اصطلاح اوزان ومقیاس ها را بررسی کنید ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

39 معادل انگلیسی دیمانسیونDimension ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

40 وزنه ها ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

41 جمع یوم-روزها ومقاطع زمانی(هفته ودهه) که مقارن با مناسبتی است ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

42 ترتیب زمانی اعمال حیاتی ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

43 نوعی روال زندگی-مدرن که در عرصه و باروی شهرها(دورتر از طبیعت وجامعه بسته)و تنگناهای ماشینیسم و برخورداری های رهاوردهای دیجیتالی.....وتغییر برنامه(ساع ... ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

44 فردی-آحاد افراد ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

45 ذیل کلمه دوران ساز را نگاه کنید ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

46 دشواری در شنوایی-مشکل شنوایی ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

47 مجموعه بین‌المللی آحاد سنجش مقادیر و در فرانسه مستند شده که واحد اندازه گیری طول آن بجای فوت و یارد، متر است. ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

48 وسیله مکانیکی یا دیجیتالی برای زمانبندی و زمانگیری ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

49 ذیل لغت کرنومتر هم نگاه کنید ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

50 سنجه ضرباهنگ ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

51 وسیله زمانگیری و زمانبندی ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

52 گروه نوازنده-عمدتا ابزار و آلات موسیقیایی غیرزهی ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

53 ابزار، (صرفاً) وسیله،(صرفاً) دستگاه،اسباب-نوع نگرش به اسم اینسترامنتیسم برابر فارسی اصالت اسباب و وسایل(مصداق قول یجری الامور به اسبابها و جمله رایج ... ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

54 نام آخرین حزب فرمایشی رژیم پهلوی(حزب ماقبل آخری ایران نوین بود). ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

55 نمایش(گزارش) زمانی(کاهشی) رسیدن به زمان(یا مکان و موقعیت) مقرر ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

56 فحش-ناسزا ودشنامی که کلمات و اصطلاحات آن از ملزومات حرفه فوق برگرفته شده باشد مثل اصواتی که حین بلند کردن خرخسبیده ادا می شود یا حین راندن و تازاندن ... ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

57 مقوله هایی به سببی اهمیت کیفی که به خود می گیرد.مولفه زمانی این روند به دوران تعبیر می شود و رتبه ثانوی به خود مقوله دارد.ولی اینجا در وصف آن پدیده ب ... ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

58 مقطع زمانی ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

59 ,.در قرن هشتم میرعلی تبریزی(۸۵۰ هجری قمری) از ترکیب دو خط نسخ وتعلیق خطی بنام نسختعلیق بوجود آورد که بسیار مورد اقبال واقع شد....نام آن در اثر کثرت ا ... ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

60 به ذیل کلمه خلا (فضای خالی) نگاه کنید. ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

61 خالی از هوای جو- هیچ عنصری(مثل اکسیژن- هیدرژن- نیتروژن-و.....یا مولکول های مثل آب ) در آن نباشد. ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

62 حباب- حبابی ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

63 آشنا و دوست-خویشاوند-فامیل-وابسته- متعلق ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

64 نقل(و انتقال) -نقل(قول) ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

65 نوباوگی- بچگی- طفولیت- کودکی.
(....Early age of و early background)
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

66 شیرجه زد(کنایه از به استقبال ناشناخته ها رفت ودل به دریا زد) ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

67 به ذیل اصطلاحtake the plunge رجوع شود. ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

68 متلک نثارکردن-طعنه زدن-متلک پراندن ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

69 رسومات و رفتار اجتماعی غالب ریزه خوار ان و حاشیه نشینان اجتماع که با فرهنگ پسندیده اکثریت فعال جامعه مغایر است-فرهنگ هرزه گی ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

70 ریزه خواران-حاشیه نشینان گود اجتماع ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

71 هرزه گی ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

72 طفیلی اجتماع-کسی که در چرخه تولید مستقیم بی نقش است ولی فرهنگش ملغمه از فرهنگ متحجر گذشته و ریزه خواری شکم پرستانه ..است ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

73 یادآوری ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

74 همزمانه(یکزمانه) ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

75 همزمان(یکزمانه) ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

76 خطیب بدون مدعی-گوینده وسخنگوی بدون رقیب-گوینده و سخنور یکه تاز ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

77 احساسی(با حواس مخصوص)-دریافت احساس بالقوه،ترجمان احساس نهفته ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|