برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

MataLA

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 من پایه م
I'm in
I'm game
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

2 I'm in
I'm game
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

3 تو فوتبال برای حضور در زمین(تعداد بازی) هم استفاده میشه ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

4 اولَق....تو روستاهای کرمان شنیدم اینجوری گفته میشه ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

5 روستای چاله در پانزده کیلومتری شهرستان رابر و درکنار روستای #قنات_ملک واقع شده است.
اهالی روستا از طایفه �محمدی سلیمانی� هستند.
روستا دوبخش ...
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

6 اجازه بدین من بررسی و مداقه ی نهایی رو به عمل بیارم، بعد نتیجه غایی رو خدمتتون اعلام میکنم... ١٣٩٨/١٠/٠٨
|