برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

MataLA

MataLA

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تعداد سانترهای توپ در فوتبال ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

2 در فوتبال به معنای: سانتر توپ ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

3 من پایه م
I'm in
I'm game
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

4 I'm in
I'm game
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

5 تو فوتبال برای حضور در زمین(تعداد بازی) هم استفاده میشه ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

6 اولَق....تو روستاهای کرمان شنیدم اینجوری گفته میشه ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

7 روستای چاله در پانزده کیلومتری شهرستان رابر و درکنار روستای #قنات_ملک واقع شده است.
اهالی روستا از طایفه �محمدی سلیمانی�
هستند.
روستا د ...
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

8 اجازه بدین من بررسی و مداقه ی نهایی رو به عمل بیارم، بعد نتیجه غایی رو خدمتتون اعلام میکنم... ١٣٩٨/١٠/٠٨
|