برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Sonia

Sonia

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تشخیص نداده ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

2 در دولت به رخم بگشادی
تاح عزت به سرم "بنهادی"
قرار دادن،گذاشتن،دادن
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

3 قراردادی ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

4 استفاده کنندگان ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

5 وسیله ستاره شناسی در زمان قدیم. ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

6 اختلاف ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

7 اضافه کرد ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

8 اجتناب کن ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

9 گستاخ ١٣٩٨/٠٩/١٢
|