برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سمانه رستم پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 راه و چاه رو به کسی با چیزی نشان دادن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

2 ناگهان بدون غفلت ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 gum
• He was reading the newspaper, gum in mouth.
• او روزنامه می خواند و آدامس در دهان می جویید
١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

2 full
• I'm so full that I can't eat another bite.
• من خیلی سیر هستم دیگر نمی توانم بخورم
١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

3 suddenly
• Suddenly he scooted out of the room.
• او ناگهان از اتاق خارج شد
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

4 remote
• In the remote past, dinosaurs walked the earth.
• در گذشته های دور دایناسور ها در زمین راه می رفتند
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|