برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصطفی مقدادیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Rude comments ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

2 So rude ١٣٩٨/٠٨/١٧
|