برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی س

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گره خورده (مثل گره طناب و غیره)

گره به اشتباه "گور" نوشته شده است
١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 cope
• How do you cope with the stress of this job?
• چگونه با استرس این کار کنار می آیید؟
١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

2 rather
• I'd rather eat than drink.
• من بیشتر میخورم تااینکه بنوشم
١٣٩٧/٠٧/٠٦
|