برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

منیژه مهرایی

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 impulsive
• Rosa was impulsive and sometimes regretted things she'd done.
• رزا عجول بود و گاهی از کارهایی که انجام داده بود اظهار پشیمانی میکرد.
١٣٩٨/٠٥/٢٣
|