برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Mehrdad Sayehban

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هر کدام
مثال
Every one of us
مترادف با Each One
١٣٩٨/١١/٠٥
|

2 سشوار ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

3 (انگلیس) داروخانه دار ، دارو فروش ، داروخانه
معادل امریکایی:
Drugstore داروخانه
Pharmacist دارو فروش ، داروخانه دار
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

4 سنجاق کراوات ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

5 with no electrical power left in it
(باتری) تمام شده
در امریکا از dead استفاده میشه.

مثال
I left my car lights on and now the battery ...
١٣٩٨/٠٨/١٢
|

6 ظرف
مثال:
Cake tin
ظرف مخصوص شیرینی پزی
١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

7 فلزات ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

8 سالن ترانزیت ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

9 be in favour of sth/doing sth

to support or approve of something:

Are you in favour of a ban on smoking?
I'm not in favour of hitti ...
١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

10 پورسانت گرفتن ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

11 blow/hang the expense
UK informal

used for saying that you want something so much that you do not care how much it costs:

I'm going ...
١٣٩٨/٠٨/٠١
|

12 loaded down with things
.
carrying or trying to carry a lot of things:
.
She had three children and was loaded down with two heavy suitc ...
١٣٩٨/٠٨/٠١
|

13 loaded down with things
.
carrying or trying to carry a lot of things:
.
She had three children and was loaded down with two heavy suitc ...
١٣٩٨/٠٨/٠١
|

14 loaded down with things
.
carrying or trying to carry a lot of things:
.
She had three children and was loaded down with two heavy suitc ...
١٣٩٨/٠٨/٠١
|

15 carrying or trying to carry a lot of things:

She had three children and was loaded down with two heavy suitcases.
١٣٩٨/٠٨/٠١
|

16 something friendly or polite that you say or do when you meet or welcome someone ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

17 (especially in the past) a piece of paper with a message sent by telegraph ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

18 soaps, shampoos, toothpaste, and other items used to keep yourself clean ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

19 اَسِتون (پاک کننده لاک ناخن) ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

20 ادوکلن بعد از اصلاح ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

21 اسپری زیر بغل ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

22 ظرف توگرد مخلوط کن ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

23 غذا مخلوط کن ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

24 ظرف مخصوص شیرینی پزی ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

25 ماهی تابه ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

26 قاشق مخلوط کن ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

27 گوشت چرخکن ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

28 کارد سبزیجات ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

29 جادان ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

30 شکر دان ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

31 Sliced bread is a loaf of bread that has been sliced with a machine and packaged for convenience. ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

32 آفتاب خوردگی ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

33 کم رنگ تر ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

34 پر رنگ تر ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

35 the money that you pay for sending letters and parcels through the post ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

36
a small plate that you put your bread on when you are eating the main part of a meal
١٣٩٨/٠٦/١١
|

37 وقت دیگر ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

38 همین؟ ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

39 حرکت نکن ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

40 a person in a bank who receives and pays out money to customers ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

41 کار و بیمه های اجتماعی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

42 به درون کشیدن هوا ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

43 بیرون آوردن
مثال: زبانتان را بیرون بیاورید
Stick out your tongue
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

44 رختکن(اتاق تعویض لباس و انتظار برای دکتر)
a small space with walls or curtains around it, that is separate from the rest of a room and where you c ...
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

45 گرفتگی عضله
مثال:
Is it sprained?
گزفتگی عضله است؟
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

46 the times when you are allowed to go and spend time with someone who is in a hospital, prison, etc. ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

47 وصله
a small piece of material sewn or stuck over something to cover it
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

48 تعمیر نامرئی ، رفو ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

49 the bottom part of the foot that touches the ground when you stand or walk, or the bottom part of a shoe that touches the ground, usually not includi ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

50 لباسشویی
UK:lɔːnˈdret/ US:lɑːnˈdret/

a place where you pay to use machines that wash and dry clothes
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

51 a store where clothes are cleaned with chemicals ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

52 "کت و شلوار" یا " کت و دامن"
a jacket and trousers or a jacket and skirt that are made from the same material
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

53 مترادف با petticoat
معنی: ژیپون
تعریف:
a piece of underwear for a woman or girl that is like a dress or skirt
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

54 گوشت پخته ١٣٩٨/٠٤/١٤
|

55 شیشلیک بره ١٣٩٨/٠٤/١٤
|

56 خارج از شهر ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

57 گیره
مثال: گیره لباس Clothes Peg
a device used to fasten something into a particular place
١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

58 حوله بغل وان روی زمین
(حوله ای که برای سُر نخوردن یا خیس نشدن زمین بغل وان میزارن)
a piece of material that you stand on after getting out of a ...
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

59 پرده دوش
a curtain, usually made of plastic, that you pull across an opening when you are having a shower to prevent the spray of water from getti ...
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

60 حوله صورت ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

61 also vacuum, informal vac ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

62 جارو (از نوع غیر برقی)
a brush with a long handle, used for cleaning the floor
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

63 شوفاژ ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

64 اشیاء ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

65 شیء ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

66 کمپوت ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

67 کنسرو سبزیجات ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

68 کمپود یا کنسرو
مثال:
Tinned fruit juice
کمپوت آب میوه
Tinned vegetables
کنسرو سبزیجات
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

69 رُب
مثال: tomato paste
رُب گوجه فرنگی
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

70 تیغ خودتراش
a thin flat piece of metal with a sharp edge for cutting that can be used in a razor
١٣٩٨/٠٣/١٩
|

71 خودتراش
a small device with a sharp blade for removing hair, especially from the face or legs
١٣٩٨/٠٣/١٩
|

72 التهاب ملتحمه یا کنژنکتیویت (Conjunctivitis) یا قرمزی چشم التهاب غشاء چشم است که بدلایل عفونی یا غیر عفونی رخ می‌دهد. ملتحمه (conjunctiva) غشاء نازک ... ١٣٩٨/٠٣/١١
|

73 معاینه کردن
مثال:
Let me test your eyes
اجازه بدهید چشمتان را معاینه کنم
١٣٩٨/٠٣/١١
|

74 (چشم) دور بین ١٣٩٨/٠٣/١١
|

75 خرازی ، بقالی ، خواربار فروشی
grocer's a store that sells food and small things for the home
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

76 جواهر فروشی ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

77 کسی که ساعت و جواهرات می فروشه یا بعضی اوقات تعمیرشون می کنه یا حتی می سازه. ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

78 نانوایی ، شیرینی فروشی ، قنادی
baker's a shop where bread and cakes are sold and sometimes made
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

79 لباسشویی
UK:lɔːnˈdret/ US:lɑːnˈdret/

a place where you pay to use machines that wash and dry clothes
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

80 قصابی

butcher's a shop where butchers work
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

81 میوه فروشی یا سبزی فروشی
greengrocer's a shop in which fresh vegetables and fruit are sold
١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

82 greengrocer's میشه میوه فروشی یا سبزی فروشی

greengrocer's a shop in which fresh vegetables and fruit are sold
١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

83 (باجه ، دکه یا کیوسک) روزنامه فروشی ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

84 کسی که صاحب (باجه ، دکه یا کیوسک) روزنامه فروشی هست
a person who owns or manages a newsagent's

اگه newsagent's باشه میشه (باجه ، دکه یا ک ...
١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

85 دوربین فروشی ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

86 chemist's a shop where you can buy medicines, make-up, and sometimes other things such as chocolate ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

87 تخفیف داده شده ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

88 منزل ، خانه
مثال: He's not in
او(مرد)منزل نیست.
١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

89 خواسته شده یا شدن
مثال:
You're wanted on the telephone
شما را پای تلفن می خواهند.
١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

90 تلفن(تماس) گرفتن ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

91 بیش از اعتبار برداشت کردن ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

92 بیش برداشت:
بیش‌برداشت وقتی اتفاق می‌افتد که از یک حساب بانکی مبلغی برداشت شود و تراز (حسابداری) منفی شود. بیش‌برداشت (تا سقف معین) معمولاً با دار ...
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

93 حساب پس انداز ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

94 تغییر جهت ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

95 تازه
مثال: Wet Paint رنگ تازه
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

96 رنگ تازه ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

97 رعد و برق ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

98 روشی برای صید گربه ماهی با دست در ایالت های جنوبی امریکا
https://en.wikipedia.org/wiki/Noodling
١٣٩٧/١١/٠٢
|

99 the area in an airport where arriving passengers collect luggage that has been carried in the hold of the aircraft ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

100 how, what, why, etc. on earth...
informal
used when you are extremely surprised, confused, or angry about something:
مثال:
How on earth ...
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

101 informal
used when you are extremely surprised, confused, or angry about something:
مثال:
How on earth did this happen?
Why on earth did ...
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

102 UK informal
used for saying that you want something so much that you do not care how much it costs:
I'm going to book a holiday. Blow the expen ...
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

103 a place where taxis wait for customers
"dictionary.cambridge"
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

104 مثل اینکه ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

105 سهمیه بندی ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

106 روشن شدن
مثال:
as soon as that light comes on, we must fasten our seat belts.
به محض اینکه آن چراغ روشن شد باید کمربندهایمان را ببندیم.
١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

107 مهماندار ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

108 جابرای ارنج ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

109 دقیقا ، سر ساعت
مترادف:
precisely (used after an expression of time
مثال:
"the meeting starts at 7:30 sharp"
١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

110 کارت پرواز ١٣٩٧/٠٤/٠٨
|

111 وقتی میخواهیم خبر بد یا ناامیدکننده ای را تایید کنیم به کار می رود.
معادل فارسی = بله متاسفانه – متاسفانه درست است
١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

112 عبارتی مودبانه و نوعی عذرخواهی است که برای رد کردن یک درخواست، مخالفت کردن، ابراز ناتوانی در کمک به طرف مقابل و یا دادن خبر ناخوشایند و ناامید کننده ... ١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

113 پاسخ منفی اما مودبانه و همراه با تاسف (وقتی پاسخ منفی شما ممکن است طرف مقابل را ناامید و یا ناراحت کند) ١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

114 رفت وبرگشت ، (انگلیس) بلیط دو سره ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

115 تنوری ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

116 خرد شده ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

117 خواربار ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

118 بهداری و بهزیستی ١٣٩٧/٠٢/١٦
|

119 بهداری ١٣٩٧/٠٢/١٦
|

120 بهزیستی ١٣٩٧/٠٢/١٦
|

121 کم پخته ١٣٩٧/٠٢/١٥
|

122 بقیه پول مال خودتان. ١٣٩٧/٠٢/١٥
|

123 چوب رختی ١٣٩٦/٠٦/١١
|

124 روتختی ١٣٩٦/٠٦/١١
|

125 باجه
مثال: ticket office
باجه بلیط فروشی
١٣٩٦/٠٦/٠٣
|

126 باجه بلیط فروشی ١٣٩٦/٠٦/٠٣
|

127 کرایه
مثال: what's your charge for an hour?
کرایه برای یک ساعت شما چقدر است؟
١٣٩٦/٠٦/٠٣
|

128 دیدنی
مثال: the places of interest
اماکن دیدنی
١٣٩٦/٠٦/٠٣
|

129 هر چند وقت یک بار ، با چه فواصل زمانی ١٣٩٦/٠٦/٠٣
|

130 اتوبوس شهری ١٣٩٦/٠٦/٠٢
|

131 ترن زیرزمینی ١٣٩٦/٠٦/٠٢
|

132 تقاضای ویزا ١٣٩٦/٠٥/٣١
|

133 پیرترین ١٣٩٦/٠٥/٣٠
|

134 درب ورودی ١٣٩٦/٠٥/٣٠
|

135 ارائه دادن ، ارائه کردن ١٣٩٦/٠٥/٢٧
|

136 صادره از ١٣٩٦/٠٥/٢٤
|

137 یکی مانده به آخر ، ما قبل آخر
مترادف: last but one
١٣٩٦/٠٥/٢٣
|

138 یکی مانده به آخر ، ما قبل آخر
مترادف: latter
١٣٩٦/٠٥/٢٣
|

139 ماهر ١٣٩٦/٠٥/١١
|

140 پراکنده ١٣٩٦/٠٥/١٠
|

141 دستگیر کردن ١٣٩٦/٠٥/١٠
|

142 امرار معاش کردن ١٣٩٦/٠٥/٠٨
|

143 افتضاح ١٣٩٦/٠٥/٠٧
|

144 خوش اشتها ١٣٩٦/٠٥/٠٧
|

145 به درد بخور ١٣٩٦/٠٥/٠٧
|

146 نادیده گرفتن ١٣٩٦/٠٥/٠٦
|

147 رد کردن ، صرف نظر کردن ١٣٩٦/٠٥/٠٦
|

148 مجوز ١٣٩٦/٠٥/٠٤
|

149 مذاکره کننده قهار ١٣٩٦/٠٥/٠٤
|

150 قهار ١٣٩٦/٠٥/٠٤
|

151 با سواد ١٣٩٦/٠٣/٠٨
|

152 مثال:
Hi's tied up
او دستش بند است.
١٣٩٦/٠٣/٠٧
|

153 قیمت مقطوع ١٣٩٦/٠٣/٠١
|

154 قرض ١٣٩٦/٠٣/٠١
|

155 فوتبالیست ١٣٩٦/٠٢/٣١
|

156 خیلی زیبا ١٣٩٦/٠٢/٣٠
|

157 زیبا ١٣٩٦/٠٢/٣٠
|

158 دَرمانده ١٣٩٦/٠٢/٢٥
|

159 اس ام اس
مثال: i'm texting to my friend
١٣٩٦/٠٢/٢٤
|

160 پیاده روی سریع ١٣٩٦/٠٢/٢٣
|

161 متاسفانه
مترداف با unfortunately
١٣٩٦/٠٢/٢٣
|

162 (عامیانه)دُرُ بَر ١٣٩٦/٠٢/٢٣
|

163 کم کاری کردن ١٣٩٦/٠٢/١٨
|

164 شبیه هم ١٣٩٦/٠٢/١٨
|

165 نگاه کردن به ١٣٩٦/٠٢/١٨
|

166 مهیا کردن
مترادف با Prepare
١٣٩٦/٠٢/١٧
|

167 دوری کردن ١٣٩٦/٠٢/١٧
|

168 یک طرفه
مثال: his love was single love
عشق او یک طرفه بود.
١٣٩٦/٠٢/١٦
|

169 عجله کردن ١٣٩٦/٠٢/١٢
|

170 نمی شود روی او حساب (باز) کرد. ١٣٩٦/٠٢/١٢
|

171 قابل حساب کردن
مثال:
He's not countable
نمی شود روی او حساب کرد.
١٣٩٦/٠٢/١٢
|

172 مایه افتخار ١٣٩٦/٠٢/١٢
|

173 جسارت ١٣٩٦/٠٢/١٢
|

174 در ارتباط باش ١٣٩٦/٠٢/١١
|

175 خوش هیکل ١٣٩٦/٠٢/١٠
|

176 خوش سیما ١٣٩٦/٠٢/١٠
|

177 خوش فرم ١٣٩٦/٠٢/١٠
|

178 صبر و حوصله ١٣٩٦/٠٢/١٠
|

179 صبر و حوصله ١٣٩٦/٠٢/١٠
|

180 سَرَک کشیدن ١٣٩٦/٠٢/١٠
|

181 مداخله کردن ١٣٩٦/٠٢/١٠
|

182 قدرتمند ١٣٩٦/٠٢/١٠
|

183 فاکتور بنیادین ١٣٩٦/٠٢/٠٩
|

184 فائق آمدن ١٣٩٦/٠٢/٠٩
|

185 فائق آمدن ١٣٩٦/٠٢/٠٩
|

186 فائق آمدن ١٣٩٦/٠٢/٠٩
|

187 پا پس کشیدن ١٣٩٦/٠٢/٠٩
|

188 نمایشنامه نویس ١٣٩٦/٠٢/٠٩
|

189 بازیگر مرد ١٣٩٦/٠٢/٠٩
|

190 عشق یک طرفه ١٣٩٦/٠٢/٠٦
|

191 شکست خوردن ١٣٩٦/٠٢/٠٥
|

192 گذشته فعل fail ١٣٩٦/٠٢/٠٥
|

193 آرام تر ١٣٩٦/٠٢/٠٤
|

194 (با صدای)بلند تر ١٣٩٦/٠٢/٠٤
|

195 متوجه شدن ١٣٩٦/٠٢/٠٤
|

196 من متوجه شدم ١٣٩٦/٠٢/٠٤
|

197 دو بار دیگر ١٣٩٦/٠٢/٠٤
|

198 (از جایی) برگرد
مثال:
Be back by 11 تا ساعت یازده برگرد
١٣٩٦/٠٢/٠٤
|

199 سوار شدن ١٣٩٦/٠٢/٠٢
|

200 قبراق ١٣٩٦/٠٢/٠٢
|

201 گوشت قرمز،ماهیچه ١٣٩٦/٠٢/٠٢
|

202 آموزشگاه ١٣٩٦/٠٢/٠١
|

203 طراحی ١٣٩٦/٠٢/٠١
|

204 چیزی را ریخت و پاش کردن ١٣٩٦/٠٢/٠١
|

205 طی کشیدن(کف زمین) ١٣٩٦/٠٢/٠١
|

206 صداشو زیاد کن ١٣٩٦/٠٢/٠١
|

207 صداشو کم کن ١٣٩٦/٠٢/٠١
|

208 روشنش کن ١٣٩٦/٠٢/٠١
|

209 بالا بردن صدای تلویزیون یا غیره ١٣٩٦/٠٢/٠١
|

210 زنگ خوردن ١٣٩٦/٠١/٣١
|

211 از کار افتادن یا خراب شدن(دستگاه و غیره)
مترادف با break down یا out of work
١٣٩٦/٠١/٣١
|

212 از کار افتادن یا خراب شدن(دستگاه و غیره)
مترادف با break down یا out of order
١٣٩٦/٠١/٣١
|

213 از کار افتادن(دستگاه و غیره)
مترادف با out of work یا out of order
١٣٩٦/٠١/٣١
|

214 تصمیمت را بگیر ١٣٩٦/٠١/٣١
|

215 مخفف want to ١٣٩٦/٠١/٣٠
|

216 خلاصه کنم ... ١٣٩٦/٠١/٣٠
|

217 بزار حرفم را بزنم ١٣٩٦/٠١/٣٠
|

218 بانوان ١٣٩٦/٠١/٣٠
|

219 آقایان ١٣٩٦/٠١/٣٠
|

220 دستشویی ١٣٩٦/٠١/٣٠
|

221 شُکر کردن ١٣٩٦/٠١/٣٠
|

222 از جایی گذر یا عبور کردن ١٣٩٦/٠١/٣٠
|

223 مواظب باش ١٣٩٦/٠١/٣٠
|

224 کت و شلوار یا لباس پوشیدن(آقایان) ١٣٩٦/٠١/٢٩
|

225 بامزه،دوست داشتنی ١٣٩٦/٠١/٢٩
|

226 شروع به حرکت کردن(اتوبوس) ١٣٩٦/٠١/٢٨
|

227 ایجاد انگیزه ، انگیزه دادن ١٣٩٦/٠١/٢٢
|