برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهرداد شریف

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Disenchanted with
مایوس از
ناامید از
ناراضی از
ناکام از
١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

2 قاطع
راسخ
محکم
Resolute determination
اراده راسخ
Resolute opposition
مخالفت قاطع
Resolute leadership
رهبری قاطع
١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

3 تب و تاب ١٣٩٧/٠٥/١١
|

4 شبگرد ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

5 دارای اطناب
حشو
زائد
مطول
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

6 Intermittent rain
بارش پراکنده
١٣٩٧/٠٤/١٧
|

7 Unremitting pain
درد بی وقفه
درد لاینقطع
١٣٩٧/٠٤/١٧
|

8 کلی
جامع
همه جانبه
همگانی
١٣٩٧/٠٤/١٦
|

9 همه جانبه
همگانی
جامع
همه شمول
١٣٩٧/٠٤/١٦
|

10 An opulent hotel
An opulent lifestyle
مجلل، باشکوه
١٣٩٧/٠٤/١٤
|

11 To-and-fro
(Informal)
رفت‌ و آمد
آمد و شد
١٣٩٧/٠٤/١٤
|

12 لفاظ، درازگوی، پر گوی، روده دراز ١٣٩٧/٠٤/٠١
|

13 (سخنرانی) طولانی، دارای اطناب، پرگویانه ١٣٩٧/٠٤/٠١
|

14 زیان بار
مخرب
مضر
١٣٩٧/٠٣/٢٩
|

15 کلید موفقیت
چاره ی تمامی مشکلات
راه حل نهایی
١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

16 (پول) الکترونیکی پرداخت کردن ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

17 شانسی
از روی بخت و اقبال
نیک بختانه
١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

18 )در حالت جمع) مشکلات
مسائل
پیچیدگی ها
١٣٩٧/٠٣/٢٣
|

19 شرایط سخت
تصمیم دشوار
مشکل بزرگ
دغدغه عظیم
١٣٩٧/٠٣/٢٣
|

20 مخمصه
شبهه
بلاتکلیفی
آسیمگی
بهت
١٣٩٧/٠٣/٢٣
|

21 ارجاع دادن(بطور غیر‌مستقیم) ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

22 برداشت کردن ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

23 نامعلوم
دست نایافتنی
غیر‌قابل درک
ادراک ناپذیر
١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

24 موکد ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

25 قابل توجه ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|