برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهرسا بابادی

12ساله،ترم English Timeزبان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از دیدنت خوشحالم،سَم. ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

2 شالیزار ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

3 خیلی بده. ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

4 در سیرک ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

5 مشکل چیه؟ ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

6 حالم خوب نیست. ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

7 تابه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

8 نقشه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

9 دامپزشک. ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

10 زنگ زدن/صدا کردن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

11 تلفن همراه ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

12 آدرس ایمیل ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

13 شربت پرتقال ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

14 کباب ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

15 آتش نشان ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

16 مامور پلیس ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

17 دکتر،پزشک ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

18 پستچی ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

19 او(برای اشیاء و حیوانات استفاده می شود.) ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

20 دوچرخه سواری ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

21 آواز خواندن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

22 راندن ماشین ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

23 بازی بسکتبال ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

24 بالارفتن از درخت ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

25 نقّاشی کشیدن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

26 بادبادک بازی ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

27 گیتار زدن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

28 درست کردن ساندویچ ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

29 استفاده کردن از چنگال ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

30 چسب نواری ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

31 اِمیلی(یک اسم مونّث) ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

32 در فروشگاه لوازم تحریر ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

33 خواهش میکنم. ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

34 در مزرعه ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

35 ایست! ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

36 سوپ ١٣٩٩/٠١/٠١
|

37 در علفزار ١٣٩٩/٠١/٠١
|

38 عافیت باشه! ١٣٩٩/٠١/٠١
|

39 در همسایگی ١٣٩٩/٠١/٠١
|

40 پلیور،ژاکت ١٣٩٩/٠١/٠١
|

41 بزرگ و کوچک ١٣٩٩/٠١/٠١
|

42 در مزرعه ١٣٩٩/٠١/٠١
|

43 رنگین کمان ١٣٩٩/٠١/٠١
|

44 بُز ١٣٩٩/٠١/٠١
|

45 پنگوئن ١٣٩٩/٠١/٠١
|

46 ساکت باشید. ١٣٩٩/٠١/٠١
|

47 بیا با هم انجامش بدهیم. ١٣٩٩/٠١/٠١
|

48 شکلها و رنگها ١٣٩٩/٠١/٠١
|

49 بشمارشان. ١٣٩٩/٠١/٠١
|

50 پیدایشان کن. ١٣٩٩/٠١/٠١
|

51 بطری آب ١٣٩٩/٠١/٠١
|

52 دفتر یادداشت،دفترچه ١٣٩٩/٠١/٠١
|

53 جعبه ی مدادها،جامدادی ١٣٩٩/٠١/٠١
|

54 بفرمایید. ١٣٩٩/٠١/٠١
|

55 آرنج ١٣٩٩/٠١/٠١
|

56 یازده ١٣٩٩/٠١/٠١
|

57 وقت بازی،زمان بازی ١٣٩٩/٠١/٠١
|

58 اردک ١٣٩٩/٠١/٠١
|

59 شلوار ١٣٩٩/٠١/٠١
|

60 لیمو ١٣٩٩/٠١/٠١
|

61 ببخشید،متاسّفم،عذر میخواهم. ١٣٩٩/٠١/٠١
|

62 صندلی ١٣٩٩/٠١/٠١
|

63 اتومبیل،خودرو،ماشین ١٣٩٩/٠١/٠١
|

64 مداد ١٣٩٩/٠١/٠١
|

65 جعبه ی اسباب بازی ها ١٣٩٩/٠١/٠١
|

66 اسباب بازی های من ١٣٩٩/٠١/٠١
|

67 توپ ١٣٩٩/٠١/٠١
|

68 خرس عروسکی ١٣٩٩/٠١/٠١
|

69 عروسک ١٣٩٩/٠١/٠١
|

70 طنابِ بازی ١٣٩٩/٠١/٠١
|

71 مداد شمعی ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

72 میز ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

73 کیف ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

74 دونات،پیراشکی ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

75 برادر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

76 خواهر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

77 مورچه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

78 خرس ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

79 سر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

80 انگشتان دست ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

81 بازوها ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

82 زانوها ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

83 مثل مروارید ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

84 داستان،قصّه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

85 دست ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

86 مثل ماه،هاله ی نور دور ماه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

87 کسی که گناه نمیکند،پرهیزکار،پاک ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

88 ستایش شده ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

89 من ده انگشت دست دارم. ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

90 رادیو ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

91 ستاره ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

92 چادر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

93 مانند خورشید ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

94 او (مذکّر) ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

95 دایی،عمو ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

96 عمّه،خاله،زن دایی،زن عمو ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

97 به همه ی بچّه های فامیلcousinمی گویند. ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

98 بابا،پدر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

99 دوستت دارم پدربزرگ. ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

100 داستان،قصّه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

101 دوستت دارم مادر بزرگ. ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

102 وَن(نوعی ماشین) ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

103 چتر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

104 آب ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

105 مهمانی من ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

106 تولّدت مبارک. ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

107 ساندویچ ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

108 پیتزا ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

109 اسپاگتی،ماکارونی ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

110 بستنی ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

111 شربت ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

112 کیک ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

113 لطفاً یک لحظه صبر کن. ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

114 گورخر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

115 روباه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

116 ماست ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

117 بنشین ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

118 قلعه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

119 شیرینی،آبنبات ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

120 ذرّت ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

121 نقطه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

122 ابر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

123 دارو ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

124 روز ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

125 گربه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

126 دوست داشتن ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

127 لوبیا ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

128 تخته سفید ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

129 تخته سیاه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

130 عکس،نقّاشی،تصویر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

131 تخته ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

132 در ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

133 مادر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

134 Endoplasmic Reticulum ١٣٩٨/١٢/٢١
|

135 Mitochondrion ١٣٩٨/١٢/٢١
|

136 Plasma Membrana ١٣٩٨/١٢/٢١
|

137 سیتوپلاسم ١٣٩٨/١٢/٢١
|

138 فلاسک ١٣٩٨/١٢/٢١
|

139 سلول ١٣٩٨/١٢/٢١
|

140 موکت ١٣٩٨/١٢/٢١
|

141 کنترل ١٣٩٨/١٢/٢١
|

142 اتمسفر ١٣٩٨/١٢/٢١
|

143 خانه(فقط بخشهای داخلی آن) ١٣٩٨/١٢/٢١
|