برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ملیکا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زنگ زدن ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

2 تصمیم گروهی ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

3 هیچ گاه ١٣٩٩/٠٣/١٧
|