برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ملیکا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 اصول و مفروضات ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

52 محصولات لبنی ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

53 شرایطی فراهم آمد تا او... ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

54 میکده ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

55 تبلیغات ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

56 یک نفره ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

57 حضانتی ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

58 دیده نشده ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

59 a person who makes an impassioned and sustained effort to bring about social or political change
تلاش بی حد و حصر
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

60 روشن بینانه ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

61 حبس و حصر ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

62 رعایت ضوابط و اصول اخلاقی ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

63 رفتار غیرانطباقی ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

64 پدران بنیان گذار ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

65 رعشه ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

66 By the 1920s= تا اوخر دهه ی ۱۹۲۰
By 1920= در سال ۱۹۲۰
١٣٩٩/٠٣/١٤
|

67 مُسکن ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

68 آرامبخش های خفیف ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

69 تهییج ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

70 آرامبخش های قوی ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

71 حملات ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

72 سرخوش ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

73 بیمارستان زدایی ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

74 صمیمی نبودن ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

75 پنکه ی گردون ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

76 تهویه ی مطبوع هوا ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

77 از بین رفتن ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

78 راه را هموار کردن ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

79 هذیان خودبزرگ بینی ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

80 هذیان گزند و آسیب ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

81 دسیسه چینی علیه ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

82 دوباره جان گرفتن ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

83 برگرداندن ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

84 باب کردن ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

85 زندگی بخش ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

86 منتهی شدن ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

87 دیگر مراقبت های لازم ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

88 خون گیری ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

89 آدم جوشی و تندمزاج ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

90 کم تحرک ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

91 بی حال ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

92 قرمز خونی ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

93 زردآب ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

94 خلط سینه ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

95 اخلاطی ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

96 تاثیرات منفی گهگاه ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

97 مجموعه آثار ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

98 از آغاز تاریخ ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

99 آخرین راه حل ١٣٩٩/٠٣/١١
|

100 معجون های سحر آمیز ١٣٩٩/٠٣/١١
|