برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ملیکا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 روانشناسی: تحریف کردن ١٣٩٩/٠٢/١١
|

202 به دست آمده از ١٣٩٩/٠٢/١١
|

203 روانشناسی: نامناسب ١٣٩٩/٠٢/١١
|

204 ناتوانایی های یادگیری ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

205 ایجازی ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

206 کنترل کمتر از حد ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

207 توانایی های درونی ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

208 کنترل بیش از حد ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

209 مطیعانه ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

210 خود-آسیب رسان ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

211 پیشگوییهای خود-کامبخش ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

212 بهبود طرحواره ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

213 تداوم طرحواره ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

214 غده ی آدرنال ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

215 عملکردهای طرحواره ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

216 اضطراب جدایی ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

217 افیونی ١٣٩٨/١٢/٢٣
|