برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدیه عبدالحسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 almost much

تقریباً زیاد
نسبتاً بسیار
١٣٩٨/١٢/٢٢
|