برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی حمزه سرکانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زیست شناسی: هم کشتی ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

2 ترانسکریپتوم ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

3 روانشناسی: بهزیستی ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

4 1. ضربه، مشت. 2. ضربه، شوک
3. فاجعه، ضایعه
١٣٩٩/٠٣/١٢
|

5 مصرف گرا ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

6 به درد نخور ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

7 آزارنده. ناراحت کننده ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

8 روانشناسی: وسواس جبری ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

9 به طور تشریحی
به صورت توصیفی
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

10 آگاه گرانه ١٣٩٩/٠١/١٨
|

11 ارائه اسلایدی (Pitch Deck) که به آن ارائه کوتاه یا ارائه استارت آپی هم گفته می شود، معمولا یک ارائه� ی ۱۰ تا ۲۰ اسلایدی است که برای معرفی مختصر شرکت، ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

12 معجونِ حیات‌بخش
شربتِ حیات‌بخش
١٣٩٨/١١/٣٠
|

13 بسیار آهسته
بسیار کند
١٣٩٨/١١/٠١
|

14 (در بریتانیا، کشاورزی): زمین‌ استیجاری ١٣٩٨/١٠/١٢
|

15 حتمی، آنچه که وقوع آن حتمی است ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

16 ضد پیری ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

17 محافظت آنتی اکسیدانی ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

18 معادل Propionibacterium acnes : پروپیومی باکتریوم آکنس. نام باکتری آکنه ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

19 نیمه نظارتی
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

20 هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

21 داشبورد کسب و کار: داشبورد کسب و کار یک ابزار مدیریت اطلاعات است که از طریق دنبال کردن و نشان دادن وضعیت شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs)، متریکها و سایر ... ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

22 رشته‌ی فیزیک: فسفورن ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

23 با فلاکت زندگی کردن
با نان خالی سر کردن
از گلوی خود زدن
یک قران یک قران پس انداز کردن
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

24 مقیاس پذیری ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

25 با اهمیت
معتبر
با اعتبار
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

26 مرکز گرایی
تمایل به مرکز
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

27 متن کاوی ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

28 پرتفوی سهام ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

29 نظریه‌‌ی مطلوبیت چند معیاره ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

30 رهنمود
تلقین
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

31 فناوری محور ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

32 تکان دهنده
شوک آور
حیرت انگیز
١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

33 فراتر از هر سنجشی
بی‌مانند
بی‎همتا
بی‌نظیر
١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

34 از کسی تقلید کردن
کسی را سرمشق قرار دادن
کسی را الگو قرار دادن
از کسی پیروی کردن
از کسی دنباله روی کردن
١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

35 تزلزل‌ناپذیر
راسخ
استوار
پابرجا
١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

36 مبارزه‌ی تن به تن ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

37 سوژه زدایی ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

38 مشتری گرایی ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

39 نو محافظه کاری - نئوکان ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

40 فراگیر - تمامیت بخش ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

41 رشته حسابداری: مشتری مداری ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

42 رشته تربیت بدنی و ورزش: اسکی واره ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

43 رشته پزشكی: هم کالری ، ایجاد کننده مقدار کالری مساوی.
رشته دامپزشكی: هم دما ، هم انرژی ، اشاره است به دو ماده با میزان انرژی یکسان.
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

44 رشتۀ پزشکی: زهدانی- جفتی ، مربوط به جفت و رحم ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

45 رشته پزشكی: دسیدوایی ، مربوط به دسیدوا
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

46 ناخالص ، ناخالص از نظر ژنتیکی ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

47 مطالعۀ مورد شاهدی ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

48 حسابداری و مالی: لوح تامین وام؛ اصطلاح مالی است و به آگهی ای گفته می شود که نام بانک ها و موسساتی که در تامین مالی یک وام مشترک سهیم هستند در آن درج ... ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

49 حسابداری: اعلامیه فروش ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

50 کشتی پاناما ناگذر. کشتی‌ای که برای عبور از کانال پاناما بسیار بزرگ است. ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 take a bow
• The music ended and the girl took a bow.
• پس از پایان موسیقی، دختر در برابر تماشاچیان تعظیم کرد.
١٣٩٧/٠٧/٠٩
|