برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مزدک حاتمیان فر

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مشخصه ١٣٩٧/٠٦/١١
|

2 قابلیتها ١٣٩٧/٠٦/١١
|

3 ابهت ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

4 متانت ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

5 به شعف آوردن ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

6 واگذاری قرارداد به غیر ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

7 وعده ، صحبتهایی که قبل از عملی کردن طرحی زده می شود ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

8 اینجور که میگن(اصطلاح عامیانه) ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

9 دو جانبه، دو طرفه ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

10 نقطه نظر ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

11 ملک ضبط شده ازسوی دولت ١٣٩٧/٠٢/١٥
|

12 نگاه عاقل اندر سفیه ١٣٩٧/٠٢/١٠
|

13 مکانی را جذاب تر کردن- فضایی را دلپذیرترکردن ١٣٩٧/٠٢/١٠
|

14 یک برند پایدار و ماندگار در ذهن مشتری ١٣٩٧/٠٢/١٠
|

15 هم افق بودن-هم راستا بودن ١٣٩٧/٠٢/١٠
|

16 ناشی از ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

17 جدیت ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

18 به حالت اولیه برگرداندن ١٣٩٧/٠٢/٠١
|

19 [عمران] برپایی کارگاه، ایجاد کارگاه ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

20 مغایر با
١٣٩٧/٠١/٢٢
|

21 مورد انتطار واقع شدن/بخشی از ذات کار بودن/ نتیجه طبیعی موقعیتی بودن ١٣٩٧/٠١/١٥
|

22 به حساب آمدن ١٣٩٦/١٢/٢١
|

23 چیزی را بدون چشم داشت ارائه دادن ١٣٩٦/١٢/٢٠
|

24 نهاد قانونی مستقل ١٣٩٦/١٢/١٩
|

25 حمل داخل کارگاه در هر مسافت و به هر ارتفاعی(عمران-عمران) ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

26 به هر مسافت و به هر عمق(عمران- خاکبرداری) ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

27 پستیها و بلندیها ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

28 گاه گداری ١٣٩٦/١٢/٠٦
|

29 تقدیر و تشکر ١٣٩٦/١١/٢٩
|

30 اذعان داشتن ١٣٩٦/١١/٢٩
|

31 آماده سازی سطح ١٣٩٦/١١/٢٨
|

32 اظهار توانایی انجام کاری ( عمران) ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

33 Minutes of Meeting ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

34 کف قیمت ، پایین ترین قیمت ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

35 حداکثر قیمت ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

36 دوگانگی ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

37 (عمران ) گواهی تحویل زمین ١٣٩٦/١٠/٢١
|